VOP Všeobecné obchodní podmínky a Ubytovací řád

apartmány FRIDAY

IČO 05814456

tel.: +420 775 96 96 40

se sídlem a provozovnou: Ruprechtická 306/4a 460 01 Liberec 1

Ktová č. ev. 7 512 63 Rovensko pod Troskami

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

1.1. Ubytování hostů v apartmánech FRIDAY (stejně tak v chatě Ktová č. e. 7, Rovensko pod Troskami) se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě apartmány FRIDAY (dále jen „ubytovatel„) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování s ujednanou dobou a ubytovaný (dále jen „host„) se zavazuje ubytovateli zaplatit za ubytování a za služby s tím spojené ve lhůtě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami a ubytovacím řádem (dále jen „VOP“).1.2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí písemné potvrzení objednávky rezervace přes email či rezervace vytvořená přes společnost booking.com, hotel.cz a ostatní podobné portály (blíže specifikováno v bodě č. 2).

1.3. Aktuální znění těchto VOP je k dispozici na internetových stránkách ubytovatele https://apartmany-friday.cz/vop/. 1.4. Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách ubytovatele. 1.5. Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP. 1.6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

2. Objednávka ubytování (rezervace), uzavření smlouvy, záloha, potvrzení rezervace 2.1. Host je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit na emailu accommodation.friday@seznam.cz nebo info@apartmany-friday.cz. Nebo může vytvořit rezervaci přes portál společnosti booking.com či obdobné společnosti. 2.2. Odesláním Rezervace ubytovateli host potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování. 2.3. Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, zašle hostovi při pobytu delším jak 2 noci žádost o zaslání zálohy ve výši 50 % z předpokládané ceny ubytování (pokud není stanoveno jinak), kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v žádosti. 2.4. K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli. Byl-li ubytovatelem v platebních podmínkách rezervace stanoven požadavek na uhrazení zálohy, je smlouva uzavřena dnem připsání zálohy na účet ubytovatele. Úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet ubytovatele. 2.5. Okamžikem uhrazení požadované zálohy dle rezervace, se rezervace ubytování a služeb stává ubytovatelem potvrzenou a garantovanou. Ubytovatel zasílá hostovi e-mailové potvrzení o přijetí zálohy na jeho účet. Okamžikem doručení potvrzení rezervace hostovi se ubytovatel zavazuje hostovi poskytnout ubytování a služby v rozsahu a za podmínek v potvrzení rezervace uvedeném. 2.6. Vyskytnou-li se v nabídce, objednávce, rezervaci a/nebo potvrzení rezervace chyby v psaní či počítání (zejména zjevně nepřiměřená cena ubytování a/nebo služeb) nebo jiné chybné údaje či jiné nesrovnalosti, ubytovatel si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, jenž provede sám nebo na základě písemného požadavku hosta. 2.7. Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti rezervace jednostranně navýšit celkovou cenu, s výjimkou případů: dojde-li ke změně v rezervaci (např. změně typu pokoje, počtu osob atp.), dojde-li ke změně právní úpravy či sazeb poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, dojde-li ke změně kurzu měny, při platbě v zahraniční měně.

3. Zrušení rezervace, storno poplatky, doplatek ceny 3.1. Neuhradí-li host ubytovateli zálohu ve lhůtě vymezené v platebních podmínkách, platí, že host podmínky rezervace neakceptoval a smlouva o ubytování nebyla uzavřena, přičemž marným uplynutím posledního dne lhůty pro úhradu zálohy není ubytovatel rezervací nadále vázán. 3.2. V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování (příjezd blíže specifikován v odstavci č. 4) je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi 100 % ceny objednaných služeb. 3.3. Host má právo kdykoli před nástupem na ubytování smlouvu o ubytování vypovědět bez výpovědní doby nebo odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele. 3.4. Host je oprávněn od ubytování odstoupit bez udání důvodu formou písemného oznámení ubytovateli nejpozději 8 dnů před plánovaným nástupem ubytování. V tomto termínu nevzniká ubytovateli právo na úhradu jakýchkoliv poplatků. Právo na úhradu jakýchkoliv poplatků nevzniká ubytovateli rovněž v případě zrušení smlouvy z důvodu neodvratitelné události (např. přírodní pohroma, válečný konflikt, vyhlášení nouzového stavu). Host je oprávněn od ubytování odstoupit bez udání důvodu za těchto podmínek:

Storno 4-7 dnů před příjezdem – 50% (propadnutí celé zálohy).

Storno 0-3 dny před příjezdem – 100% (propadnutí celé zaplacené částky). 

3.5. Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit hostovi bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se o mimořádných okolnostech dozví. V tomto případě obdrží host za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu svou platbu v plné výši zpět. Zároveň nemá host nárok na žádné další náhrady, 3.6. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, kdy host podstatně poruší povinnosti stanovené smlouvou, těmito VOP a/nebo právními předpisy České republiky. Ubytovatel je oprávněn vypovědět bez výpovědní doby smlouvu před uplynutím ujednané doby v případě, že host a/nebo osoby jej provázející i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacích či jiných provozních řádů ubytovatele nebo právních předpisů České republiky či dobré mravy. Dojde-li k takovémuto odstoupení či výpovědi ubytovatele je host povinen uhradit ubytovateli storno-poplatek ve výši dle těchto VOP (bod č. 3.4.). 3.7. Výpověď i odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Smlouva o ubytování je zrušena dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny. 3.8. V případě zrušení rezervace je záloha po odečtení případného stornopoplatku vrácena hostovi na stejný účet, ze které platbu uhradil. 3.9. Doplatek ceny je ubytovatel oprávněn od hosta požadovat tak, aby byl na účet ubytovatele připsán nepozději 3 dny před příjezdem hosta.

4. Příjezd do hotelu 4.1. Host ohlásí předpokládaný čas svého příjezdu min. 1 den před plánovaným příjezdem, a to formou SMS na mobilní číslo ubytovatele. 4.2. Host předloží svůj platný občanský průkaz či cestovní pas, podle něhož ověří ubytovatel totožnost hosta. 4.3.Host tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy. Další o ochraně osobních údajů viz. bod č. 8 VOP. 4.4. Není-li sjednáno jinak, je příjezd a ubytování (check-in) možné v době od 15:00 do 19:00 hodin. 4.5. Pokud se ubytovatel s hostem domluví předem na platbě při nástupu k ubytování, host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o případně uhrazenou zálohu (dle čl. 2 odst. 2.2 ubytovacího řádu). Po zaplacení doplatku ceny za ubytování, dle smlouvy o ubytování vystaví ubytovatel hostovi doklad potvrzující doplacení pobytu a teprve poté hosta ubytovatel ubytuje. Platit lze pouze v hotovosti v Kč anebo EUR. Platit bankovní kartou anebo jiným způsobem není možné. V případě, že host tento doplatek neuhradí, vyhrazuje si ubytovatel právo hosta neubytovat, záloha se nevrací. 4.6. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný je povinen nahlásit jejich přesný počet při přihlášení a od všech osob předložit doklad totožnosti. 4.7. Pokud bude host pod vlivem alkoholu či omamných látek, má ubytovatel právo ji vstup do penzionu zabránit, jelikož by mohla být porušena záruka dodržení ubytovacího řádu. 4.8. Check- out (opuštění pokoje v den odjezdu) je vždy nejpozději do 11 hodin. Neuvolní-li host pokoj do 11:30 hodin, bude mu účtována i noc následující. V případě, že penzion má tento pokoj již dříve rezervovaný a host pokoj i přes upozornění neuvolní či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si penzion právo za účasti dvoučlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

5. Obecná pravidla ubytování 5.1. Host má právo: užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory penzionu a využívat služby s ubytováním spojené, právo na poskytnutí objednaného ubytování a služeb v rozsahu a za podmínek dle Rezervace, právo na poskytnutí informací týkajících se ubytování a služeb nabízených a poskytovaných ubytovatelem, právo být seznámen s případnými změnami služeb a ceny, právo písemně oznámit ubytovateli, že se namísto něho zúčastní ubytování a/nebo čerpání služeb uvedených v Rezervaci jiná osoba za podmínky, že v takovémto oznámení bude současně prohlášení této osoby (nového hosta), že souhlasí s ubytováním, službami a jejich cenou uvedenými v rezervaci a že splňuje veškeré podmínky k účasti na ubytování a čerpání služeb, jsou-li vyžadovány. Původní a nový host společně a nerozdílně odpovídají za uhrazení celkové ceny uvedené v rezervaci a administrativních či jiných nákladů, které ubytovateli vzniknou v souvislosti se změnou hosta. 5.2. Host je povinen: úplně a pravdivě vyplnit objednávku, případné přiložené formuláře nutné k poskytnutí ubytování a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci klienta a spolucestujících osob (platný občanský průkaz, platný cestovní pas) a případně bez zbytečného odkladu oznámit změnu těchto údajů, uhradit při příjezdu cenu za ubytování dle platného ceníku (potvrzené objednávky), předejít ztrátě, zničení či poškození klíčů, jakož i jeho zpřístupnění třetím osobám, které nejsou přímými účastníky smlouvy o ubytování. Při ztrátě klíčů je host povinen tuto ztrátu bezodkladně nahlásit ubytovateli. Za ztrátu a vystavení nových klíčů je host povinen uhradit manipulační poplatek ubytovateli ve výši 1.000 Kč, zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování, chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození, bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách penzionu způsobil(y),v době od 22:00 do 08:00 hodin se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem,při odchodu z objektu uzavřít v objektu vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, uzavřít okna a zavřít bránu, při check-outu odevzdat ubytovateli klíče způsobem jak bylo dohodnuto při příjezdu, povinnost uhradit ubytovateli storno-poplatek v případech uvedených v těchto VOP (viz. bod č. 3.4.), bez zbytečného odkladu sdělovat ubytovateli své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, host (ať už jako fyzická osoba nebo právnická osoba) odpovídá za dodržování povinností vyplývajících ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacích a provozních řádů ubytovatele a právních předpisů České republiky ze strany fyzických osob uvedených v potvrzení rezervace a/nebo ho provázejících (spolucestující). 5.3. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele: manipulovat s plynovým kotlem, resetovat či jinak přeinstalovávat wi-fi router, resetováním (černý malý knoflík vzadu na přístroji) se dostane router do výrobního nastavení a je nutné zavolat technika, host je v takovém případě povinen uhradit manipulační poplatek ubytovateli ve výši 500 Kč, provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.), odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování mimo objekt, používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci, přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě, přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování mimo dobu od 08:00 do 22:00 hodin, uvádět adresu domu s prostory k ubytování jako místo svého podnikání či jako své trvalé bydliště. 5.4. Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí: nosit a používat zbraň, střelivo a výbušniny (zábavnou pyrotechniku), či je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět či přechovávat omamné či psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem, kouřit uvnitř objektu, používat otevřený oheň v objektu. 5.5. Další obecná pravidla ubytování: host je povinen umožnit přístup do pokoje ubytovateli za účelem úklidu, servisu atd., ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice, vzniklé výlohy si hradí host sám, z bezpečnostních a společenských důvodů není vhodné ponechávat děti do 12-ti let v pokoji ani v ostatních prostorách ubytování bez dozoru dospělých. host má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit ihned bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V zájmu rychlého vyřízení reklamace je vhodné, aby host při uplatňování reklamace předložil doklad (účet). Pokud to povaha reklamované služby vyžaduje, je nutné předložení této reklamované věci. Na úseku ubytovacích služeb má host právo požadovat odstranění vady, vztahující se k funkčnosti a vybavení pokoje. Nelze-li vadu odstranit, bude poskytnuto náhradní plnění služby. Není-li možno poskytnout náhradní plnění, bude poskytnuta sleva z cen služby.

6. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného, ostatní povinnosti ubytovatele 6.1. Ubytovatel není odpovědný za cennosti hostů v pokojích. 6.2. Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních hosta. 6.3. Každá vzniklá škoda, zničení či poškození musí být hostem nahlášena okamžitě poté, co se o ní dozvěděl. Ubytovatel zajistí přivolání policie. Nárok z této odpovědnosti zaniká, pokud host nevyrozumí ubytovatele o ztrátě, zničení nebo poškození bez zbytečného odkladu a nejpozději do 15 dnů poté, co se o vzniku škody dozvěděl. 6.4. Škoda nebude uhrazena v případě, že si poškození způsobil sám host či osoby, které ho doprovází. 6.5. Ubytovatel má tyto povinnosti: ubytovatel je povinen odevzdat objednateli sjednané prostory ve stavu odpovídajícím požadavkům objednatele a způsobilém pro řádné užívání a zajistit nerušený výkon práv spojených s ubytováním a dalšími službami. Podle zákona o evidenci tržeb je ubytovatel povinen vystavit hostovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online.

7. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu 7.1 Host si při ubytování počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného. 7.2. Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda po hostovi požadována v plné výši. 7.3. Jakýkoli majetek zapomenutý v penzionu zákazníkem mu bude zaslán pouze na základě jeho žádosti, a to na náklady a riziko takového zákazníka. Ubytovatel skladuje zapomenuté předměty po dobu 14 dní a poté, jde-li evidentně o předměty mající hodnotu, je předá jako nalezené ztracené předměty příslušným úřadům. Pokud se takový předmět jeví jako bezcenný, ubytovatel si vyhrazuje právo jej zničit po uplynutí výše uvedené doby skladování. 7.4. Je-li hostovi poskytnuto parkovací místo, nevzniká tím žádná smlouva o úschově ani jakékoliv obdobné ujednání a jediným smluvním závazkem ubytovatele v tomto ohledu je samotné umožnění hostovi dočasně použít dané parkovací místo. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla zaparkovaného nebo pohybujícího se na tomto parkovišti, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody způsobené osobám a zvířatům na prostoru parkoviště, rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem. 7.5. V případě nemoci/smrti hosta si ubytovatel nárokuje ze strany rodinného příslušníka, dědice, respektive osoby, vyrovnávající fakturu nemocného/zesnulého kompenzaci případných lékařských nákladů a nákladů řízení, protihodnotu služeb, využitých před úmrtím a kompenzaci případné škody, vzniklé na zařízení a výbavě.

8. Zásady ochrany osobních údajů 8.1. Vaše údaje používáme pro poskytování našich služeb a budou použity hlavně k tomu, abychom vyhověli Vašim požadavkům. Tyto údaje mohou být použity a zachovány pro tyto účely: účetnictví, fakturace, pro imigrační a celní kontroly, administrativní a právní účely, statistické a marketingové analýzy, můžeme je také použít pro komunikaci s Vámi z administrativních nebo provozních důvodů. 8.2. Poskytnutím svých osobních údajů berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, aby ubytovatel zpracoval Vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami a příslušnými zákony a předpisy, včetně využití těchto údajů osobami, které pro nás určité služby zajišťují. 8.3. Zpřístupnění dat jiným stranám může být nezbytné k zajištění řádného poskytování služeb, produktů a informací dle Vašich požadavků. Je možné, že z těchto a výše uvedených důvodů povolíme přístup k informacím jiným stranám, které jednají za nás jako naši zpracovatelé dat. 8.4. K zajištění ochrany a bezpečného uložení Vašich osobních údajů provádíme přiměřená technická a bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před neoprávněným přístupem, zneužitím a změnami nebo neoprávněným zničením, zvláštní pozornost věnujeme bezpečnému přenosu osobních a finančních dat. 8.5. Snažíme se, aby naše webové stránky nabízely našim návštěvníkům to, co hledají. Za účelem dosažení tohoto cíle se může stát, že použijeme Vaše údaje k provedení analýzy, pro zlepšování kvality, pro rozvoj služeb, ke zlepšení výkonnosti webových stránek, pro měření úspěšnosti našich reklamních kampaní nebo pro přizpůsobení našich služeb Vaší poptávce. Může se stát, že pro tyto účely poskytneme informace, kterými vás nelze osobně identifikovat, jako například, ale nejen, anonymní demografické údaje či chování online našim smluvním partnerům (např. třetím poskytovatelům služeb). Žádné takové údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, aniž by byly v souhrnné, osobně neidentifikovatelné podobě. 8.6. Vyhrazujeme si možnost Vám zasílat novinky, obchodní sdělení, aktuality, pozvánky na akce apod. Zasláním poptávky na ubytování výslovně souhlasíte – po tom, co jste byli obeznámeni s odpovídajícími informacemi o zpracování dat – s přijímáním přímé marketingové komunikace, včetně přímého marketingu či speciálních nabídek hotelu. Pro účely zasílání takových sdělení přímého marketingu/speciálních nabídek o Vás zpracujeme Vaše jméno a e-mailovou adresu. 8.7. Tento souhlas je dobrovolný, odhlášení je možné kdykoliv bez udání důvodu, na e-mailu accommodation.friday@seznam.cz. Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu. Ubytovatel uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu, případné připomínky a náměty nám prosím neprodleně sdělte osobně či prostřednictvím našeho emailu. 8.8. Ubytovatel je jako zpracovatel osobních informací registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů reg. číslo 00077635.

9. Účinnost 9.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 19. února 2018.

RYCHLÝ KONTAKT:

☏ +420 775 96 96 40 (8-19 hod.)
✉  info@apartmany-friday.cz

© 2019 Vytvořil Tomáš Novotný | Tel: +420 722 409 803 | e-mail: novotnytomas.email@gmail.com